ARTVİN-Hayvanları, İnsanları ve Doğayı Koruma Derneği üyeleri kış aylarında hayvanları korumak için söz konusu kurumların görevlerini ve sorumluluklarını hatırlatarak açıklamalarda bulundular.

Hayvanları, insanları ve çevreyi Koruma Derneği Artvin Orman Bölge Müdürlüğü (haydiko),Yaban Hayatı ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü, Artvin Belediyesi,  Gıda tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğü, Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü gibi kurumları özellikle kış ayları içinde bulunduğumuz bu soğuk günlerde hayvanları korumak için, sorumluluklarını hatırlatarak göreve davet etti.

Dernek Başkanı İmren Usta yaptığı yazılı basın açıklamasında söz konusu kurumların görevlerini yapmaları için çağrıda bulundu.  Başkan Usta’nın yaptığı basın açıklaması ise şöyle; Yasal Dayanak: 5199 Sayılı Hayvanları Koruma Kanunu ve Uygulama Yönetmeliği. Bilgi Ve Gereği İçin Dağıtım: Orman  ve Su İşleri Bakanlığı, Valilik, Orman Su İşleri Bölge Müdürlüğü, Orman Su İşleri Bölge ve İl Müdürlükleri, Belediye Başkanlığı, Kaymakamlıklar ve İlçe Belediye Başkanlıkları 5199 Sayılı Hayvanları Koruma Kanunu Uygulama Yönetmeliği MADDE 5 te müdürlüğünüz görevleri açıkça yazılmıştır. Gönüllüler ile iletişimi hükme bağlamış olan bu kanun gereği, görevlerinizi içeren yasa maddelerine uygun olarak aşağıdaki önerilerimizin yerine getirilmesini önemle talep ediyoruz.

İlgili Kurumların Yasada Belirtilen Görevlerini Yerine Getirmesi Talebimiz‏

Görevinize İlişkin Kanun Maddesi: (a) bendi, müdürlüğünüzü “Hayvanların korunması ve refahının sağlanması ile ilgili olarak kurum ve kuruluşların il düzeyindeki faaliyetlerini izlemekle, yönlendirmekle ve bu konuda gerekli koordinasyonu sağlamakla,” görevli ve sorumlu kılmıştır. Müdürlükçe Yapmanız Gereken: (a) bendi gereği “Belediyenin, iş yerlerinden artık yemek toplayarak hayvan beslenmesi, gönüllüler ile besleme odakları kurulması, şehrin çeşitli yerlerine suluklar ve kedi evleri ile kulübeler konması, yaralı hayvanların tedavilerini hizmet alımı ile yaptırmasını” sağlamanızı talep ediyoruz. Ayrıca, site ve apartman bahçelerinde gönüllülerin doyurduğu kedi ve köpeklere site yönetimlerinden ve vatandaşlardan gelen zehirleme, torbalayıp atma, taşlama gibi hayvan hakkı ihlallerinde, yönetimlerin uyarılması, eylem vuku bulmuş ise hayvan hakkı ihlalinden dolayı idari para cezası kesilmesini ve gönüllülerin bu hayvanların doyurulmasındaki yasal haklarının korunmasını talep ediyoruz. Görevinize İlişkin Kanun Maddesi: (b) ve (e) bentleri, müdürlüğünüzü “b- Yerel hayvan koruma görevlileri ve gönüllü kuruluşlar ile işbirliği yaparak sahipsiz hayvanların kontrolünü takip etmekle,” ve “e- Sahipsiz hayvanların kayıt altına alınması ile ilgili faaliyetleri, belediyelerle ve gönüllü kuruluşlarla eşgüdüm sağlayarak yaptırmakla,” görevli ve sorumlu kılmıştır. Müdürlükçe Yapmanız Gereken: Yerel hayvan koruma görevlileri ve gönüllü kuruluşlar ile belediye görevlilerinin de katılımı ile her 2 ayda bir “Belediye – İl Müdürlüğü – Gönüllü Eşgüdüm Toplantıları” yaparak, belediyenin yasada belirtilmiş olan sahipsiz hayvanlara yönelik tüm çalışmaları konusunda karşılıklı işbirliği ve bilgi alış verişi yapılmasını sağlamanızı talep ediyoruz. Görevinize İlişkin Kanun Maddesi : (c – ç – d) bentleri, müdürlüğünüzü “c-Yerel hayvan koruma görevlilerinin müracaatlarını değerlendirmekle ve bu görevlilerin hayvan refahı konusunda gerekli eğitimi almalarını sağlamakla, yerel hayvan koruma görevlisi adaylarını il hayvan koruma kurullarına bildirmekle” ve “ç- Olumsuz faaliyetleri tespit edilen yerel hayvan koruma görevlileri ile ilgili olarak il hayvan koruma kuruluna belgelerinin iptali için talepte bulunmakla” ve de “d- il hayvan koruma kurulunun çalışmalarına katılmakla” görevli ve sorumlu kılmıştır. Müdürlükçe yapmanız gereken: Şehrinizdeki gönüllüleri “yerel hayvan koruma görevlisi” olmaya teşvik ederek, düzenli olarak her 3 ayda bir “yerel hayvan koruma görevlisi” seminerleri açmalısınız. Yerel hayvan koruma görevlilerinin çokluğu il müdürlüğünüzün başarı göstergesidir. Ayrıca, her 4 ayda bir “yerel hayvan koruma görevlileri, STK’lar ve gönüllüler ile müdürlüğünüz yetkililerinin” katıldığı, durum ve çalışmaların değerlendirildiği “İl Müdürlüğü – Gönüllü İletişim Toplantıları” yapmanızı talep ediyoruz. Görevinize İlişkin Kanun Maddesi : (f) bendi, müdürlüğünüzü “Hayvan sevgisi, korunması ve yaşatılması ile ilgili eğitici faaliyetleri belediye, gönüllü kuruluş ve yerel hayvan koruma görevlileri ile koordineli olarak düzenlemekle,” yetkili ve sorumlu kılmıştır. Müdürlükçe Yapmanız Gereken: “(f) bendi gereği, İl Hayvanları Koruma Kurulunda, hayvan haklarında toplumsal farkındalık ve okul eğitimleri programları ve çalışmaları yapılmasını organize etmenizi talep ediyoruz. Bu çalışmalarda Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polis ve Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlükleri ile de işbirliği yapılmasını talep ediyoruz. Görevinize İlişkin Kanun Maddesi: (g) bendi, müdürlüğünüzü “Sahipsiz ve güçten düşmüş hayvanlar ile ilgili olarak belediyelerce geçici bakımevlerinin oluşturulmasını sağlatmakla,” görevli ve sorumlu kılmıştır. Müdürlükçe yapmanız gereken: Belediyenin hayvanları öldürmesini veya dağa taşa atmasını önlemek için, kanunun toplamayı “kısırlaştırıp rehabilite edip alındığı yere bırakmak” olarak belirlediği ve tanımladığını belediyeye bildirmenizi talep ediyoruz. Ayrıca, belediyenin yaralı hayvanların tedavisi için dışarıdan hizmet alımı ile tedavi hizmeti vermesini sağlamalısınız. Usulsüz ve yasaya aykırı toplama yapan belediyelere “hayvan hakkı ihlali” sebebiyle idari işlem yapıp hayvan başına idari para cezası kesilmesini talep ediyoruz. Bakımevinin, gözle bakılarak değil, “Orman ve Su İşleri Bakanlığı Bakımevi Denetim Tutanağına” uygun biçimde, oradaki 67 maddeyi tek tek kontrol ederek denetlenmesini talep ediyoruz. Belediye bakımevi koşullarını düzeltmiyorsa, durumun bir rapor ile valilik ve bakanlığa bildirilmesini, bakımevinde kötü koşullarda bulunan hayvan sayısı kadar “hayvan hakkı ihlali” sebebi ile “idari para cezası” kesilmesini talep ediyoruz. Barınak denetimi öncesi yerel hayvan koruma görevlilerinin ve STK temsilcilerinden bilgi alınmasını talep ediyoruz. Ayrıca, her İl Hayvanları Koruma Kurulu toplantısında, “bakımevi hizmetleri değerlendirme ve görüş alışverişi” başlıklı gündem maddesi konmasını talep ediyoruz.

Görevinize ilişkin kanun maddesi: (ğ) benti, sizi “Bu Yönetmeliğin uygulanmasını sağlamak için gerekli denetimleri yapmakla ve denetim sonucunda bu Yönetmelik hükümlerine aykırı davrananlara 5199 sayılı Kanunun ilgili maddesinde geçen hükümleri uygulamakla,” görevli ve sorumlu kılmıştır.

HayvanSeverlerArtvinMüdürlükçe yapmanız gereken: Yönetmeliğe ve yasaya aykırı olan kötü koşullardaki belediye bakımevlerindeki hayvanlar için, belediyelerce toplanıp yok edilen hayvanlar için, belediye görevini yapmadığı için sokaklarda uyuz hasta ve aç dolaşan hayvanlar için belediyelere “hayvan hakkı ihlali” konusunda idari işlem yapıp idari para cezası kesilmesini talep ediyoruz. Çöplüklerdeki hayvan sayısı kadar ilgili belediyeye idari para cezası kesilmesini talep ediyoruz. Görevinize ilişkin kanun maddesi: (h) benti, sizi “Denetim elemanlarınca, hayvanlarına eziyet veren hayvan sahiplerine gerekli yasal işlemleri yapmak suretiyle hayvanlarına el koymakla, uygun bir geçici bakımevine gönderilmesini sağlayarak koruma altına almakla ya da sahiplenilmesini sağlamakla”, görevli ve sorumlu kılmıştır. Müdürlükçe yapmanız gereken: Kendi hayvanına eziyet eden hayvan sahibi şikayetlerinde, şikayet sahipleri ile detaylı görüşme yapmak, denetimi yüzeysel yapmamak, sadece fiziki koşulları değil hayvana olan muameleyi de iyi incelemek sureti ile idari işlem yapılmasını ve hayvanına kötü davranan kişilerin yasaya uygun olarak bir daha hayvan sahiplenmelerinin yasaklanmasını talep ediyoruz. Müracaatımıza ve taleplerimize ilişkin 4982 ve 3071 sayılı yasalar gereği bilgi ve cevap verilmesini emir ve müsaadelerinize saygılarımızla arz ederiz” ifadelerini kullandı.

Leave a Reply

Your email address will not be published.